ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug
RSIN: 81 85 22 057
KvK-nummer: 30 19 37 32

Rekeningnummer: NL53INGB0006745222 t.n.v. CHRISTENUNIE UTRECHTSE HEUVELRUG 

Post- en bezoekadres:
Op aanvraag beschikbaar. Mail naar lydiaplat(at)utrechtseheuvelrug.christenunie.nl

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

In de politieke visie van de ChristenUnie staan drie kernwaarden centraal, die leidend zijn voor haar inzet voor gerechtigheid in Nederland en in heel de wereld:

Dienstbare samenleving

God laat mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Een dienstbare samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden overheid. De overheid zet zich in voor een maatschappelijke ordening waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid hun verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Geloofsvrijheid

God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.

Waardevol leven

Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. De overheid staat voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf.

De lokale afdeling Utrechtse Heuvelrug (waartoe ook Bunnik en Wijk bij Duurstede horen) heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de Gemeenteraad. Verder worden gelden ingezet voor communicatie/PR en Ledenvergaderingen of Politiek Café's. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Het bestuur bestaat uit:
Lydia Plat (Doorn), voorzitter
Theo Prins (Leersum), penningmeester
Meer informatie over het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag en financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. 

Ons jaarverslag over 2022 vindt u hier en het financieel overzicht over 2022 vindt u hier.

Ons jaarverslag over 2023 vindt u hier en het financieel overzicht over 2023 vindt u hier.

Het standaard ANBI-formulier is hier.

Vermelding giften: 
In 2023 hebben we geen giften gekregen. Wel kregen we een bijdrage van de Provinciale Unie Utrecht van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die hebben we gebruikt voor een Collegetour-avond met een Kamerlid.