Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Asielzoekers en statushouders

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar moet ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.
De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Onze gemeente moet (in samenwerking met andere gemeenten) tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet.

Concrete voorstellen

  • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de buurten, huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd.
  • Activiteiten vanuit de samenleving die taalbeheersing en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd en ondersteund.
  • Voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen is er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie.
  • De gemeente steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
  • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.
  • De gemeente zorgt (in samenwerking met andere gemeenten) voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn.
  • De uitvoering van het actieplan Nieuwkomers in Utrechtse Heuvelrug dat samen met alle betrokkenen is opgezet wordt enthousiast voortgezet.