Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Cultuur

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich kunnen leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit.

Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook volop kansen om mensen te (re)activeren.

Kerken zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit. De komende jaren zullen meer kerkgebouwen hun functie verliezen. Ze komen leeg te staan of kampen met achterstallig onderhoud. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er lokaal zicht is op het aantal kerken en de staat ervan. Vooral ook om kansen voor herbestemming niet te missen en samen met de provincie op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed.

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Sluiting van vestigingen moet worden voorkomen.

Concrete voorstellen

  • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en de culturele voorzieningen.
  • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een visie over de toekomst van leegstaande/monumentale kerkgebouwen in onze gemeente.
  • Museum “Huis Doorn” en kasteel Amerongen hebben een belangrijke museale en educatieve waarde voor toekomstige generaties, en zijn ook belangrijk voor het vrijwilligerswerk in onze gemeente, en worden om die reden actief gesteund door onze gemeente.
  • Evenementen in onze gemeente moeten veilig en gezond zijn. Er gelden heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs). Ook moeten evenementen goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.
  • De inzet van cultuurcoaches wordt voortgezet.