Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Cultuur en Kunst

Laatst gewijzigd op: 21-12-2021 11:10

lee binder bieb cultuurhuis

Cultuur dichtbij
● Cultuureducatie voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar. Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas, of via het Jeugd Cultuurfonds) korting krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor culturele instellingen.
● De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in Utrechtse Heuvelrug.
Bibliotheken en overige culturele accommodaties
Voor veel inwoners van onze gemeente is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers. Bibliotheekvoorzieningen staan, mede door veel bezuinigingen, meer en meer onder druk. We willen verdere sluiting van dorps vestigingen voorkomen. Dat kan door uitbreiding van activiteiten, waarbij multifunctioneel, innovatief en duurzaam denken de oplossing is.
● Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut; Om het gebruik te optimaliseren, maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen, kinderopvang, bibliotheken en muziekscholen, zorginstellingen, etc., te vinden en te versterken.
● We willen de exploitaties van culturele accommodaties in onze gemeente gunstig beïnvloeden door in te zetten op lagere energielasten. Dit door het verduurzamen van de gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen/bouwplannen willen we dit nadrukkelijk betrekken en bij groot onderhoud hierover advies inwinnen.
Monumenten en (kerkelijk) erfgoed
● Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen. Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend in onze dorpen. Voor veel Nederlanders dragen kerken herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor erediensten en bezinning.
● Veel kerken verliezen hun functie en daardoor dreigt leegstand en achterstallig onderhoud. Niet alle kerken kunnen behouden worden, maar er liggen wel kansen in een waardige alternatieve bestemming (denk aan de Kampwegkerk, Doorn).
Musea
● Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Voor het financieel ondersteunen van onze musea zoals Huis Doorn zoekt de gemeente samenwerking in de regio en bij derde (particuliere) partijen.
Evenementen
● Evenementen in Utrechtse Heuvelrug moeten veilig en gezond zijn.
● Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).