Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Duurzaamheid

Laatst gewijzigd op: 21-12-2021 11:31
Zorg voor de schepping
Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen
● In overleg met het bedrijfsleven gaan we leegstand voorkomen. In de Utrechtse Heuvelrug zetten we op tijd in op herstructurering van bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan veranderende behoeftes van bedrijven aan ruimte. Leegstand trekt criminaliteit aan.
● De Utrechtse Heuvelrug stimuleert goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers met (vrijwillig of verplicht) parkmanagement.
● Zorg voor goede bereikbaarheid per OV en fiets.
● Maak bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.
● Wij willen dat de gemeente samen met de ondernemers inzet op energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Stel daarvoor duidelijke doelen vast in een onderdeel van het lokaal klimaatakkoord.
● Stimuleer de circulaire economie door kennis- en doe-kringen van bedrijven die zich richten op het besparen van grondstoffen (niet slopen, maar bijvoorbeeld functieverandering, verplaatsing of uit elkaar halen voor hergebruik) energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie.
● We ziin tegen ‘verdozing’ van het buitengebied. We verzetten ons tegen de bouw van distributiecentra in ons groene gebied.
Duurzame woningen
● Door middel van een telkens geactualiseerde woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm.
● De gemeente blijft inzetten op verduurzaming van bestaande woningen (liefst tot nul-op-de-meter).
● De duurzaamheidslening is in onze gemeente beschikbaar.
Duurzame woningen en andere gebouwen
● Wijkgerichte aanpak bestaande bouw. In de bestaande bouw wordt jaarlijks een ambitieus maar realistisch aantal woningen voorzien van een duurzame warmte oplossing. Dit gebeurt via een wijkgerichte aanpak.
● Klimaatbestendige nieuwbouw. Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om energiebesparing en gasvrij bouwen, maar ook om klimaatbestendigheid, zowel voor wat betreft de omgang met water - waaronder het afkoppelen van hemelwater en afvalwater - als het voorkomen van hittestress , groene daken als zonnepanelen niet goed mogelijk zijn. We willen dat Utrechtse Heuvelrug beter gebruik maakt van de huidige juridische mogelijkheden en verkent wat er extra nodig is, zoals aanpassing van het Bouwbesluit.
● Nul-op-de-meter bij nieuwbouw. We stimuleren de bouw van nul-op-de-meterwoningen bij nieuwbouw (ook door woningcorporaties). Op deze manier versnellen we de verduurzaming van de woningbouwsector.
● Voorkom energiearmoede. Wijken met slecht geïsoleerde huizen en bewoners met lage inkomens moeten niet achteraan, maar vooraan staan bij de energietransitie. Waar aardgas geleidelijk wordt vervangen door duurzame warmte, wordt ook geïnvesteerd in isolatie, zodat de energierekening echt omlaag gaat. Daardoor blijven de woonlasten bij verduurzaming gelijk (woonlastenneutraal) en worden woningen ook nog eens comfortabeler.
● De gemeente ondersteunt de “Right to challenge”, waarmee samen met inwoners de opgave wordt aangepakt.
Inzameling herbruikbare grondstoffen
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug stimuleert ook scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en recreatieondernemers om afval (nog beter) te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
● Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.
● In de aanbestedingseisen neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.
● Gezamenlijke aanpak van de circulaire economie met lokale branche en ondernemers(verenigingen), (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen)
Duurzame energie
Voor dit moment zijn met name zon- en wind energie beschikbaar voor grootschalige toepassing. We vinden het belangrijk zorgvuldig met zonne-energie projecten om te gaan. Daarom ook zijn we kritisch als het gaat om zonneparken op het land. Want eerst moet de gemeente zich richten op het plaatsen van zonnepanelen op de grote lege daken van gebouwcomplexen in Utrechtse Heuvelrug, waaronder gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en particuliere woningen, maar ook corporatiebezit en VVE’s.
●  Het uitsluitend opwekken van zonne-energie zonder windenergie brengt op dit moment de energieproductie uit balans, met extra hoge kosten voor verzwaring van de netcapaciteit. Een motie van de Raad (juni 2020) sluit plaatsing van windmolens binnen de grenzen van het nationaal park en in een straal van 400 meter daaromheen volledig uit ( = 95% van grondoppervlak van de gemeente). De ChristenUnie pleit er voor deze uitspraak te herzien zodat plaatsing van windmolens op meer plaatsen binnen de gemeente kan worden onderzocht.
●  We steunen de gedachte om een burgerforum in te stellen dat de gemeenteraad adviseert over het vaststellen van meerdere zoeklocaties voor windenergie.
●  De gemeente werkt samen met een of meerdere energiecoöperaties, zodat bewoners met elkaar kunnen investeren in zonne- en of windenergie.
●  Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente ook sociaal-maatschappelijke kaders (inspraak, participatie, welke gebieden eerst) met aandacht voor:
      ▪ Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden
      ▪  Minimaal 50% lokaal eigendom
      ▪  Instellen van een omgevingsfonds
      ▪   Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik)
      ▪  De gemeente hanteert de principes van de Gedragscode Zon op Land