Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Kwestbare inwoners

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht. De komende tijd zal de gemeente vol moeten inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie.

De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren met hulpvragers (bijvoorbeeld in sociale dorpsteams en keukentafelgesprekken) hebben mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp.

In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Kerken pakken vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën).

Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden, en problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op meer passende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.

Concrete voorstellen

  • Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid, enz.
  • De ChristenUnie wil meer aandacht voor het toepassen van Eigen-krachtconferenties en/of het familiegroepsplan.
  • Er is structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de dorpen.
  • De gemeente werkt in overleg met onderwijs, bibliotheek of buurtteams aan de aanpak van laaggeletterdheid. De meerjarige opzet van een Taalhuis ondersteund door meerdere Taalpunten in onze gemeente is daarvoor noodzakelijk.
  • Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ.
  • Het is wenselijk dat een psycholance in onze gemeente inzetbaar is.
  • De dementievriendelijke aanpak wordt verder gestimuleerd in alle dorpen. Daarbij is van groot belang dat er voorzien wordt in voldoende casemanagers.
  • De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de sociale dorpsteams maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.