Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 13-01-18
 • Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor de actieve invulling van de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden stimuleren.

  Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. De ChristenUnie heeft zich zowel op landelijk niveau als op het niveau van de gemeenten altijd ingezet voor kleine scholen. Dat blijft de ChristenUnie in de komende tijd doen.

  Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente, met oog en waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. Zeker als het gaat om kwetsbare jongeren. Dit kan door bijvoorbeeld de inzet van vrijwillige mentoren.

  Concrete voorstellen

  • De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen, zoals gegeven op Schoonoord.
  • In onze gemeente krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving bijvoorbeeld met behulp van stages of begeleiding door een coach.
  • De inspanningen van onze gemeente om te komen tot goede begeleiding van kinderen en het voorkomen van schooluitval of thuiszitten worden vergroot.
  • Er is extra begeleiding vanuit de sociale dorpsteams beschikbaar in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
  • De ChristenUnie houdt vast aan het hanteren van de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) normen bij de scholenhuisvesting. Deze zijn van belang voor de duurzaamheid en een goed binnenklimaat.