Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 09:33

Middelbare school

● In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt bekostigd.

● Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. De ChristenUnie heeft zich zowel landelijk als op lokaal niveau ingezet voor kleine scholen. Dat blijft de ChristenUnie in de komende tijd doen.
● Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval in samenwerking met de schoolbesturen en de jeugdzorg.

● De gemeente stimuleert dat er op iedere basisschool binnen een klas of groep, leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag onderwijs kunnen volgen.
● Utrechtse Heuvelrug versterkt de samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO.

● Er komt extra begeleiding vanuit het sociale dorpsteam in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren (bijvoorbeeld door mantelzorg) die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.

● De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt in Utrechtse Heuvelrug actief blijven samenwerken, bijvoorbeeld door te stimuleren dat plaatselijke ondernemers snuffelstages te bieden en stageplekken beschikbaar te stellen.
● De ChristenUnie vindt dat Utrechtse Heuvelrug stageplaatsen beschikbaar moet stellen voor de jongeren uit de eigen gemeente. We vragen vooral aandacht voor stages van (v)mbo-leerlingen.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor haar deel t.a.v. de onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs wordt gestimuleerd er aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
● De ChristenUnie ziet voor de gemeente via de bibliotheek ZOUT een stimulerende rol, en waar nodig faciliterend, om projecten te ondersteunen op het vlak van het bevorderen van leesvaardigheid, bijvoorbeeld door ondersteuning van leesclubs en taal- en leesstimuleringsprogramma’s en het voorkomen van pesten.