Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Zorg

Laatst gewijzigd op: 30-12-2021 10:31
Moeder met gehandicapt kind
Volksgezondheid
● Op basis van het landelijke Preventieakkoord zijn er al een aantal activiteiten in onze gemeente opgepakt met name om overgewicht te beperken en te voorkomen. Naar het voorbeeld van Bredaas lokaal preventieakkoord worden die activiteiten op basis van concrete projecten in de komende periode uitgebreid en verbreed in samenwerking met o.a. de gezondheidszorg, werkgevers, scholen en zorginstellingen.
Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties
● Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en desgewenst een onafhankelijke zorgconsulent.
● Utrechtse Heuvelrug voert het gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in.
● Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz. (Eén gezin, één plan).
● Naast Zorg-in-natura (ZIN) is een persoonsgebonden budget (pgb) een instrument om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.
● Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding.
● De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-) middelen. Bij verhuizing naar een andere gemeente worden cliënten in staat gesteld de aan hen in het kader van de WMO verstrekte zorgmiddelen te blijven gebruiken.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug blijft in overleg met onderwijs, bibliotheken en sociale dorpsteams werken aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid.
● Mensen met een beperking die voor hun contacten afhankelijk zijn van de regiotaxi moeten niet daarin door financiën belemmerd worden.
Personen met verward gedrag 
● Samen met de GGZ maakt de gemeente afspraken over hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ.
● De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de sociale dorpsteams maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.
● Het is noodzakelijk dat voor wijkbewoners een centraal alarmnummer voor het melden van verward gedrag beschikbaar is (24/7).
Mantelzorgers
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft al aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening. Daarbij is ook ondersteuning voor jonge mantelzorgers. De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op deze vorm van ondersteuning.
● In Utrechtse Heuvelrug minimaliseren we regels en drempels bij het aanvragen van een mantelzorgwoning.
Vrijwilligers
● De ChristenUnie wil dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het vrijwilligers en organisaties/verenigingen niet moeilijker maakt door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.
Iedereen telt mee en doet mee
● De gemeente evalueert en actualiseert de inclusie-agenda en rapporteert regelmatig over de voortgang van de lokale inclusie-agenda.
● Utrechtse Heuvelrug streeft ernaar dat er voldoende openbare toiletten beschikbaar zijn.
Verslaving
● De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk. De risico’s van het gebruik van synthetische drugs als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op universiteiten, scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik en controle ervan.
Opvangvoorzieningen
● De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.
● De gemeente bereidt zich voor op de komende decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, met aandacht voor wonen, zorg en welzijn.
Zorg voor vluchtelingen
● De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders.
● Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taalvaardigheiden participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. De gemeente Utrechtse Heuvelrug steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
● De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.
● In Utrechtse Heuvelrug zorgen we voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn