Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Zorg

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen. Er zijn ook mensen tussen wal en schip beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden.

Concrete voorstellen

  • In overleg met de buurt, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven, bijvoorbeeld door zelfbeheer.
  • De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 75 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit de sociale dorpsteams om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid, op te sporen.
  • Zingeving is bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een onderwerp dat bespreekbaar moet zijn. De gemeente maakt hiervoor ook gebruik van deskundigheid van kerken of andere organisaties.
  • Er is behoefte aan een huisartsenpost in de poli van het Diaconessenhuis in Doorn, plus een nachtapotheek in het Diaconessenhuis in Zeist.
  • De ChristenUnie pleit voor een ruimere verstrekking van basisuren voor huishoudelijke hulp (op basis van maatwerk).
  • De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen (ook over gemeentegrenzen heen).
  • Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil dat pgb-gebruik door de gemeente veel meer dan nu wordt benoemd, aangeboden en royaal wordt uitgevoerd.
  • Er dient (juist ook buiten kantoortijden) zorgaanbod beschikbaar te zijn om bij (acute) zorg- en hulpvragen van thuiswonende ouderen direct hulp te kunnen bieden.
  • De eigen bijdragen voor zorg/ondersteuning worden verlaagd dan wel afgeschaft, mede gelet op het voorkomen van zorgmijding.
  • Samen met de bibliotheek worden cursussen aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.