Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Natuur en Milieu

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 10:06

tuinen
Vergroening woongebied en schone lucht
● Utrechtse Heuvelrug zal ook het Schone Lucht Akkoord mee ondertekenen, zodat de ambitie van 50% gezondheidswinst ruimschoots wordt gehaald.
● De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting over het stoken van hout en het nut van houtrookfilters.
● Brommers en scooters zijn in centrumgebieden vanaf 2024 alleen nog welkom als ze elektrisch zijn. Door het instellen van een dergelijke milieuzone in onze gemeente willen we de luchtkwaliteit verbeteren.
● Vanaf 2025 worden de dorpen bevoorraad door zero-emissie voertuigen en zijn alle vuilniswagens in de gemeente uitstootvrij. Met ondernemers gaat de gemeente verkennen of het opzetten van gemeentedistributie haalbaar is, om zo het vrachtverkeer te beperken.


Biodiversiteit versterken door
● vergroening van bermen in het buitengebied (met gebruikmaking van inheemse soorten);
● het stimuleren van agrariërs in het aanleggen van bloemrijke akkerranden;
● natuurvriendelijke maatregelen bij plagen.,
Toekomstbestendig waterbeheer
● De blauwe agenda 2020-2021 krijgt een vervolg in een praktisch investeringsprogramma mede gericht op herstel van de waterbuffers in de Heuvelrug.
● Er komt de komende raadsperiode een lokaal klimaatadaptatieplan dat ten minste samen met de waterschappen is ontwikkeld.
● Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging: “Steen eruit, plant erin”. De gemeente brengt dit van tijd tot tijd onder de aandacht.
● Regenwater wordt zoveel mogelijk op de plek waar het valt geïnfiltreerd. Waar dit niet direct kan wordt verder gebouwd aan aparte afvoer en gebruik van regenwater buiten het riool om.
● De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Utrechtse Heuvelrug aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.
● In overleg met belanghebbenden wordt verhoging van het waterpeil op de flanken van de Heuvelrug onderzocht.
Natuur
● Bij de inrichting van de openbare ruimte in Utrechtse Heuvelrug wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen.
● Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie.
● De ChristenUnie pleit voor het opzetten van een revolverend landschapsfond waaruit geleend kan worden om de ontwikkeling van landschapsplannen financieel te ondersteunen. Met terugbetalingen worden vervolgens weer nieuwe projecten gestart.