Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Natuur

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de dorpsculturen en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

Een (nog) betere verbinding tussen de dorpen en het buitengebied is van belang. Dorpslandbouw is daarom een goed idee. Het verlevendigt de dorpen, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder.

Concrete voorstellen

 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen.
 • Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie.
 • De ChristenUnie pleit voor een revolverend landschapsfonds: Een landschapsfonds waaruit geleend kan worden om de ontwikkeling van landschapsplannen financieel te ondersteunen.
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo “beleefbaar” en toegankelijk mogelijk blijft door aanleg van eventuele nieuwe, en goed onderhoud van bestaande wandel-, fiets-, en beleefpaden.
 • Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts landschap, particuliere landeigenaren en land- en tuinbouworganisaties wordt verder gestimuleerd.
 • De gemeente geeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tijdelijk) als dorpsakker in te zetten. Bijvoorbeeld: www.zdh.nl/regionaal/dorpsakker.
 • De kapvergunning voor niet-beeldbepalende bomen is in de vorige raadsperiode herzien. De gemeente werkt daarbij met een lijst van beschermde/ monumentale/ beeldbepalende bomen. Een herplantplicht is daarbij belangrijk. De ChristenUnie wil de uitvoering van dit beleid evalueren, ook in de strijd tegen verdere verstening.
 • De ChristenUnie heeft grote moeite met het ecoduct over de N226. Hoewel het ecoduct het sluitstuk vormt van de ring van ecoducten in de provincie Utrecht, hopen we dat de provincie er alles aan doet om met goede alternatieve oplossingen de doelstellingen te bereiken.
 • Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van fruit en andere gewassen. Gebruik van bestrijdings- en zogenoemde (chemische) gewasbeschermingsmiddelen moet daarom (verder) worden geminimaliseerd.
 • De gemeente verstrekt aan elk adres met een tuin (die dat wil) een vlinderstruik, die uiteindelijk een substantieel aantal vlinders zal aantrekken, waardoor we een vlindervriendelijke gemeente in Nederland zullen worden. Ook willen we zoeken naar manieren waarop de bijenpopulatie kan worden vergroot.
 • Onze gemeente moet beleid hebben op het gebied van dierenwelzijn.