Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Jeugd en Senioren

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 12:33

Oud en jong

Betrekken van jongeren
● Plannen van de gemeente moeten getoetst op de gevolgen voor jongeren. (generatiecheck).
● Inspanningen om jongeren bij de beleidsvoorbereiding en politieke besluitvorming te betrekken worden onverdroten voortgezet.
● Jongeren in Utrechtse Heuvelrug worden specifiek bij de 4-5 mei activiteiten betrokken en ervoor uitgenodigd.

Jeugdzorg
● Afbouw residentiële jeugdzorg: Kinderen hebben fundamenteel recht om op te groeien in een gezin. Soms kan dat niet, dan zoeken we een pleeggezin, zo nodig bieden we maatwerk of kijken we of een gezinshuis een oplossing is.
● In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken. Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt ondersteuning nodig hebben.
● Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf niet heeft ingekocht.
● De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
● Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit;
● Jongeren die mantelzorger zijn, worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;

Langer zelfstandig
● Woningeigenaren krijgen van tijd tot tijd voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
● De gemeente handhaaft de Blijverslening zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen.
● Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben.
● Er zijn voldoende zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
● De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting.
● De ChristenUnie wil ruimte geven aan woonzorginitiatieven waarbij inwoners elkaar ondersteunen in de verschillende levensfasen.
Ouderen
● In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.
● Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
● De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 75 jaar een aanbod van een bezoek krijgen vanuit de sociale dorpsteams (evt. door vrijwilligers) om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid op te sporen.
● De gemeente neemt het voortouw om met huisartsen, wijkverpleging, geriatrisch deskundigen en verpleeghuizen voor elke wijk één plan over de organisatie van ouderenzorg te maken. Per dorp is er één herkenbaar en aanspreekbaar wijkverpleegkundig team. De keuzemogelijkheid voor identiteitsgebonden zorg blijft gewaarborgd.
● De informatie van Samen op de Heuvelrug moet meer bekendheid krijgen.
● Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.
● We willen een initiatief zoals ‘Verbonden Buurt’ (Wijk bij Duurstede). Hierin zijn burenteams van vrijwilligers actief die kwetsbare inwoners ondersteunen.
● Er moet aandacht zijn voor de bereikbaarheid van medische voorzieningen in de avonduren en tijdens de weekenden, zoals een huisartsenpost en een apotheek.
● Alle gemeentelijke diensten moeten telefonisch bereikbaar zijn voor ouderen, niet alleen digitaal.