Onze standpunten in het kort

22 Stellingen van de ChristenUnie voor 2022

Vanuit een hoopvol geloof willen we recht doen aan de mensen en de natuur in Utrechtse Heuvelrug. Helpt u mee?
Dit zijn onze doelstellingen:

Stelling 1: We stemmen beleid af op de duurzame ontwikkelingsdoelen (1.2)

In de Utrechtse Heuvelrug leven we niet alleen op de wereld. Ons voedsel, onze kleding en onze mobieltjes zijn afkomstig uit alle delen van de wereld. We gunnen de mensen die dat maken ook goede levensomstandigheden. De Utrechtse Heuvelrug is sinds 2011 een Fairtrade Gemeente. De ChristenUnie wil nu een volgende stap zetten en het gemeentelijke beleid afstemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelen die wereldwijd zijn afgesproken op het gebied van klimaat, armoede en onderwijs.

Stelling 2: Inwoners kunnen taken van de gemeente overnemen (1.3)

Gemeente en inwoners, samen dragen we zorg voor de samenleving. Als inwoners denken dat ze iets beter of goedkoper kunnen doen, heb je in Nederland het recht om de gemeente uit te dagen. De ChristenUnie stimuleert inwoners om dat recht uit te oefenen en taken van de gemeente over te nemen. Denk aan zorg voor elkaar of zorg voor de natuur.

Stelling 3: Bij bezuinigingen is de menselijke maat de norm (1.4)

Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk ontzien. Voor mensen met weinig financiële draagkracht moet maatwerk mogelijk zijn.

Stelling 4: De OZB kan als het moet omhoog (1.4)

De hoogte van de OZB (onroerende zaak belasting) is het heilige huisje van de Utrechtse Heuvelrug. Door de te lage OZB ontvangt de gemeente niet alleen minder geld van haar inwoners, maar ook minder geld uit het gemeentefonds van de landelijke overheid. Geld dat we goed kunnen gebruiken om de schuldenlast van de gemeente af te bouwen of grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie of de klimaatadaptatie te betalen.

Stelling 5: Iedereen heeft recht op veiligheid (2.1)

Als inwoner van Utrechtse Heuvelrug wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners en zet zich in voor de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagenten.

Stelling 6: Openbare prostitutie houden we buiten de deur (2.3)

Openbare prostitutie komt officieel niet voor in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De ChristenUnie vindt dat een goede zaak. Maar dat wil niet zeggen dat er onder de radar toch andere vormen van prostitutie plaatsvinden. De sociale dorpsteams moeten alert zijn om misstanden als loverboys, mensenhandel en thuisprostitutie in de wijk te herkennen. De mogelijkheid om als inwoner een melding te doen en de handhaving door de politie moeten goed geregeld zijn.

Stelling 7: De energietransitie is zonder windenergie niet mogelijk (3.1)

In de afgelopen raadsperiode heeft de gemeenteraad  95% van het grondgebied van de Utrechtse Heuvelrug ongeschikt verklaard voor windmolens. Al onze mooie idealen voor een beter klimaat ten spijt, op die manier gaat de energietransitie niet van de grond komen. De ChristenUnie vindt de opwarming van het klimaat zo urgent dat er minimaal één windmolen gerealiseerd zou moeten worden, op een plaats waar er draagvlak voor is. En bedenk wel, zo’n windmolen kan ook weer afgebroken worden als er betere alternatieven beschikbaar zijn.

Stelling 8: Biodiversiteit is niet gebaat bij alleen maar meer bomen (3.2)

De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt schrikbarend af. Er is daarom een dringende noodzaak om de biodiversiteit te versterken. Recente initiatieven om extra bomen in Utrechtse Heuvelrug aan te planten zullen de biodiversiteit niet vergroten. Kijk maar eens wat er onder de bomen in een beukenbos groeit. Niet veel dus! Wat wel helpt is de vergroening van bermen, het aanleggen van bloemrijke akkerranden en het terugdringen van het gebruik van pesticiden.

Stelling 9: Ook in de zorg is voorkomen beter dan genezen (4.1)

De kosten van de zorg rijzen de pan uit en daarom wil de ChristenUnie werk maken van preventie en vroegsignalering. Want voorkomen is beter dan genezen. Door de landelijke overheid is het probleem van overgewicht en roken al aangepakt. Als het aan de ChristenUnie ligt komt er nu ook een lokaal preventie akkoord met gezondheidszorg, werkgevers, scholen en zorginstellingen.

Stelling 10: We zorgen voor iedereen (4.2)

De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor iedereen en dat geldt zeker voor mensen die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie is een groot voorstander van zorg die dichtbij onze inwoners is georganiseerd. Bij de verstrekking van zorg kan een inwoner altijd de hulp inroepen van een onafhankelijke zorgconsulent of gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB). 

Stelling 11: We beschermen onze kinderen door te investeren in gezinnen (5.1)

Gezinnen zouden een veilige basis moeten zijn voor kinderen, maar door het groeiend aantal echtscheidingen en verbroken relaties is dat niet altijd het geval. De ChristenUnie zet zich in voor preventie van en ondersteuning bij relatieproblemen zoals het landelijke programma “Scheiden zonder schade” of het lokale initiatief Remise.

Stelling 12: Goed onderwijs begint met een gezond binnenklimaat (5.2)

De ChristenUnie wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor de huisvesting van het onderwijs, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs wordt gestimuleerd en er aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat. Het is de hoogste tijd voor de inzet van luchtzuiveringsapparaten in de schoollokalen.

Stelling 13: Het draait niet alleen om groei, maar om kwaliteit van leven (6.1)

Bedrijven en ondernemers in onze gemeente zijn onmisbaar voor een sterke lokale economie. Speerpunt is niet alleen groei maar vooral kwaliteit van leven. De ChristenUnie wil dat de gemeente bedrijven stimuleert om meer energie te besparen, duurzame energie op te wekken en over te gaan op een kringloop economie.

Stelling 14: We willen een openbaar toilet in iedere dorpskern (6.3)

In de Utrechtse Heuvelrug zijn geen openbare toiletten te vinden. We willen goed voor onze bewoners zorgen én een gastvrije gemeente zijn voor bezoekers en recreanten. De ChristenUnie wil daarom een openbaar toilet in iedere dorpskern.

Stelling 15: Het tekort aan personeel vraagt om actief lokaal beleid (7.1)

Sinds kort wordt Nederland geconfronteerd met een groeiend aantal vacatures. Dat vraagt om een actief lokaal beleid van bij- en omscholing. De ChristenUnie staat voor een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren, speciale aandacht voor mensen met een beperking of psychische klachten, en re-integratietrajecten voor 55 plussers.

Stelling 16: In onze gemeente mogen geen kinderen in armoede leven(7.2)

Ook in Utrechtse Heuvelrug groeien kinderen in armoede op. Het merendeel van deze arme kinderen heeft werkende ouders. De ChristenUnie wil dat de bestrijding van armoede onder kinderen gericht wordt op gezinnen. Voorkom armoede door vroeg te signaleren en armoede- en betalingsregelingen ruim toe te passen. 

Stelling 17: De huidige woningnood vraagt om extra maatregelen (8.1)

Het leek zo mooi: in 2018 besloot de Utrechtse Heuvelrug om 901 sociale en middel dure woningen te bouwen. Helaas is dat aantal in de afgelopen raadsperiode bij lange na niet gehaald. Een belangrijke oorzaak zijn de lange procedures die vaak het gevolg zijn van een slechte afstemming met de omwonenden. De ChristenUnie pleit voor een actievere rol van de gemeente en een extra opgave van 300 tot 500 sociale en middel dure woningen. Hoogbouw en beperkt bouwen op landbouwgrond zullen als aanvulling op het zoeken naar beschikbare ruimtes binnen de dorpen noodzakelijk zijn. 

Stelling 18: Ouderen moeten kunnen doorstromen op de woningmarkt (8.1)

In 50 % van de Nederlandse gemeenten is de geringe doorstroming van ouderen de voornaamste oorzaak van de woningcrisis. De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt veel oudere inwoners. We willen graag dat zij lang zelfstandig blijven wonen met behoud van hun sociale netwerk. De ChristenUnie zet zich in voor betaalbare seniorenwoningen in iedere dorpskern van de Utrechtse Heuvelrug.

Stelling 19: We maken ruim baan voor voetgangers en fietsers (9.1 en 9.2)

In de Utrechtse Heuvelrug verplaatsen we ons voor meer dan de helft op korte afstand. Daarom moeten voetgangers en fietsers voorrang krijgen. Dat maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam. De ChristenUnie wil voetgangers en fietsers meer ruimte en voorrang geven in onze dorpskernen en goed verlichte fietsroutes aanleggen tussen onze dorpskernen.

Stelling 20: Het verkeer in onze gemeente moet veiliger worden (9.5)

Elk dodelijk verkeersongeluk op het grondgebied van de Utrechtse Heuvelrug is er een te veel.

De ChristenUnie wil daarom dat de maximum snelheid binnen de bebouwde 30 kilometer wordt en op doorgaande wegen 60 kilometer. Verder moet het zware verkeer door het nationaal park Utrechtse Heuvelrug ontmoedigd worden.

Stelling 21: Bibliotheken moeten open blijven (10.1)

De bibliotheek is voor veel inwoners nog steeds een belangrijke toegang tot boeken of andere informatie. In het verleden is er onder de druk van bezuinigingen overwogen om bibliotheken op de Utrechtse Heuvelrug te sluiten. De ChristenUnie wil een herhaling van deze discussie voorkomen door bibliotheken voor meer activiteiten te gebruiken die ook geld opbrengen.

Stelling 22: Sport moet toegankelijk en betaalbaar zijn (10.2)

De ChristenUnie wil minima, ouderen en mensen met een beperking stimuleren om meer te gaan bewegen en sporten. Voor een toegankelijke en betaalbare sport moet er een betere band zijn tussen sportclubs en het sociale domein, moeten sportaccommodaties goed onderhouden en veilig zijn, en toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente bedient alle verenigingen en recreanten op een eerlijke en financieel passende manier.  

 

 

 

(De cijfers achter de stelling verwijzen naar de paragraaf in ons verkiezingsprogramma)

"Wat wil de ChristenUnie?" in gemakkelijke taal

Wil je op de ChristenUnie stemmen? Maar wil je eerst weten wat wij willen gaan doen? Als je niet houdt van moeilijke woorden, lees dan al onze punten in gemakkelijke taal hier.