Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Privacy

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan. Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Burgers hebben daar recht op: het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en burgers moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt.

Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle EU-lidstaten in plaats van de huidige nationale wetten één privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt de gemeente de verplichting op om aantoonbaar alles in orde te hebben voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. De gemeente moet op tijd zijn voor deze wetgeving. Vanaf 1-10-2017 geldt het document Algemeen Privacybeleid gemeente UH.

Concrete voorstellen

  • Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt volgt een privacytraining of heeft een dergelijke training gevolgd.
  • Cliënten en medewerkers in het sociaal domein zijn op de hoogte van de regels inzake geheimhoudingsplicht en er gelden heldere gedragsregels voor geheimhouding van persoonlijke gegevens.
  • Medewerkers in het sociaal domein ontvangen werkinstructies om een zorgvuldige omgang met gevoelige persoonsgegevens te waarborgen.
  • Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy.
  • Het vergroten van het privacybewustzijn in de gemeentelijke organisatie moet een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de Functionaris voor Gegevensbescherming en/of Privacy Officer.
  • De gemeente beschikt over actuele privacyreglementen.