Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Participatie (actieve zelfgekozen deelname)

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 13:07
Revolutie van dienstbaarheid
Omgevingswet
Per 1 juli 2022 treedt mogelijk de Omgevingswet in werking. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. 
● De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin beschreven staat hoe de participatie van burgers vormgegeven moet worden. Vooral: laat de gemeente daarin een goed voorbeeld geven. Het vroeg bij de planvorming betrekken van onder andere buurtbewoners via een omgevingstafel is bij beoordeling van bouwplannen voor de ChristenUnie van groot belang.
● Belangrijk is ook een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vooral: goede ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn.
● Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt de gemeente Utrechtse Heuvelrug nauw samen met de Provincie en de Waterschappen.
Energie
● Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals zonne-energie en windmolens, en dat zij kunnen mee profiteren van de voordelen.
● Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld en kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie.
Belangrijk is wel dat dit voor iedereen in Utrechtse Heuvelrug bereikbaar is (dus ook voor inwoners met een kleinere portemonnee).
Warmtenetten
● We willen ruimte voor publieke investeringen in warmtenetten en zien een belangrijke rol voor de publieke netwerkbedrijven. 
● Ook willen we ruimte voor participatie en zeggenschap vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel.
Vluchtelingen
● Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. De gemeente Utrechtse Heuvelrug steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
● De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.