Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Mobiliteit

Laatst gewijzigd op: 30-12-2021 09:00
Fiesten incl OV Fiets
Mobiliteit
●De ChristenUnie kiest voor het STOP principe: Eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en vervolgens pas de Personenwagen.
● De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040).
● We investeren in sociaal veilige wandelroutes, in meer ruimte voor de fiets met een fijnmazig netwerk van doorfietsroutes met een hoge kwaliteit, in snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen en in een goede afstemming tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. 
Voetgangers
● Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daar naar toe door goed onderhoud. Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus obstakels worden weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.
● Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.
● In het gemeentelijke handboek voor de inrichting van de openbare ruimte komen duidelijke eisen voor de toegankelijkheid.
Fiets
● De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Utrechtse Heuvelrug gericht op groei van het fietsverkeer. Daarbij is de focus enerzijds op de ruimte voor fietsers in onze woonkernen, anderzijds op de aanleg van goed verlichte fietsroutes tussen deze woonkernen.
● Er komt op de begroting een apart fietsbudget en er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies van andere overheden. Inzet is door deze extra investeringen het fietsgebruik de komende raadsperiode te laten groeien naar tenminste 25% van alle verplaatsingen tot 7,5 km in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincie investeren we ook in veelgebruikte woon-werk routes.
● Fietsroutes moeten veilig en comfortabel zijn en worden daarom uitgevoerd in rood asfalt. Bij 50 km wegen zijn fietspaden de norm. Deze fietspaden zijn tenminste 2 meter breed om ruimte te bieden voor e-bike en bakfiets en om fietsfiles te voorkomen.Op 30 km wegen zijn er fietsstroken in rood asfalt van tenminste 1,80 meter breed zodat fietsers naast elkaar kunnen fietsen.
● Op 30 km wegen die onderdeel zijn van een fietsroute dan krijgen auto’s met het oog op de verkeersveiligheid of voldoende ruimte om fietsers in te halen of worden door een smal wegprofiel gedwongen achter fietsers te blijven rijden. Er komen meer fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is en de fiets op de eerste plaats komt.
● Slecht onderhouden fietspaden worden aangepakt.
● Zo veel mogelijk fietsroutes worden bij sneeuw schoongeveegd.
● Er komen (regionale) doorfietsroutes. Op deze routes heeft de fiets zo veel mogelijk voorrang. Zo stimuleren we het gebruik van de fiets in het woon- werkverkeer met zo min mogelijk hinder van obstakels en het overig verkeer.
● Fietsvriendelijke wijken. De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in.
● Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg fietsenrekken die voldoen aan de normen van Fietsparkeur zodat fietsen veilig en gebruiksvriendelijk kunnen worden gestald.
● De gemeente gaat samen met andere gemeenten in de regio fietsvriendelijke horeca het predicaat fietscafé geven. Deze gelegenheden hebben voldoende stallingen, een sanitaire ruimte, een EHBO-uitrusting, een fietsreparatieset inclusief fietspomp, een gratis watervulpunt en bieden de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.
Openbaar vervoer
● In 2023 loopt in de provincie Utrecht de openbaar vervoer (OV) concessie af. De gemeente participeert actief bij het opstellen van het programma van eisen voor de nieuwe (OV)-concessie door de provincie en betrekt de gebruikers van het OV daarbij. Openbare voorzieningen, zoals zorgcentra en scholen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De laatste jaren is er meer duidelijkheid gekomen over werkelijke vertrektijden door plaatsing van wachttijdborden. Er is tenminste extra aandacht nodig voor verantwoorde rijroosters en wachthaltes.
● Combinatie OV met doelgroepenvervoer. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. Door dit vervoersaanbod te combineren op plekken en tijden waar de vraag naar OV te laag is, is mogelijk efficiencywinst te bereiken. Verder wordt goed gekeken naar de functie van aanvullend lokaal vervoersaanbod (belbus). De gemeente zet samen met de provincie in op slimme combinaties van doelgroepenvervoer (regiotaxi, scholierenvervoer, wmo-vervoer) en openbaar vervoer op plekken en tijden waar reguliere buslijnen onvoldoende rendabel zijn. Zo blijven kleine kernen ook zonder auto goed bereikbaar.
● Vraagafhankelijk vervoer is alleen een alternatief voor OV als sprake is van korte aanmeldtijden (maximaal 1 uur) en een aantrekkelijke prijs. Al dit vraagafhankelijke mobiliteitsaanbod moet binnen enkele jaren zero-emissie zijn.
● Binnen 4 jaar zijn alle bushaltes toegankelijk gemaakt voor mobiliteitsbeperkten, voor zover dit nog niet gebeurd is.
● OV-abonnementen moeten in de hele regio geldig zijn in zowel bus als trein, ongeacht de vervoerder. Hierdoor kunnen sommige reizigers tientallen euro’s per maand besparen. De gemeente gaat hiervoor lobbyen bij de provincie en NS.
● Nieuwe bewoners krijgen informatie over de OV-bereikbaarheid in hun dorp.
● De gemeente spant zich in om de dorpen goed bereikbaar te houden voor het OV. Als reguliere OV-lijnen niet haalbaar zijn, spant de gemeente zich in voor de beschikbaarheid van een goed laagdrempelig alternatief.
Parkeren
● Bij nieuwbouw en herstructurering gaan we in Utrechtse Heuvelrug en herstructurering parkeren zoveel mogelijk centraal aan de rand van de wijk organiseren. Ook wil de ChristenUnie dat de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleert waardoor er minder blik op straat komt. Zo kunnen woonstraten worden vergroend en autoluw worden ingericht en hebben voetgangers, fietsers en spelende kinderen daar het primaat. Zo stimuleren we in Utrechtse Heuvelrug duurzame mobiliteit, worden wijken leefbaarder en veiliger en is er plaats voor meer woningen.
● Zoveel mogelijk benzinestations in Utrechtse Heuvelrug moeten een mogelijkheid krijgen voor het snelladen van auto’s. Ook verkennen we de mogelijkheid dit te realiseren op parkeerterreinen van supermarkten en winkelcentra of in lantaarnpalen.
● Wij pleiten voor de Vehicle-to-Grid technologie zodat elektrische auto’s als buffer kunnen dienen in het elektriciteitsnetwerk.
● Inwoners krijgen de mogelijkheid de eigen auto op te laden via een kabel over de stoep mits voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen (voorkomen van valgevaar passanten).
● Parkeerterreinen nemen nu onnodig kostbare ruimte in en dragen niet bij aan een leefbare woonomgeving. Bij nieuwbouw moet parkeren daarom zoveel mogelijk op eigen terrein en inpandig. Bestaande parkeerterreinen worden waar dit ruimtelijk inpasbaar is voorzien van daken met zonnepanelen om zo bij te dragen aan de klimaatopgave.
Verkeersveiligheid
● Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximum snelheid al duidelijk blijkt uit de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen.
● Het verkeer moet met name voor voetgangers en fietsers veiliger worden. Wij zetten in op minimaal 50 procent minder verkeersslachtoffers in 2030 ten opzichte van 2022.
● De maximum snelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer. Alleen op wegen met openbaar vervoer en ringwegen geldt 50 kilometer per uur. Er komen bovendien meer woonerven waar niet harder dan 15 kilometer per uur wordt gereden. Waar het op korte termijn niet mogelijk is om de weginrichting aan te passen aan de lagere maximumsnelheid kiezen we voor het nemen van tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen.
● De ChristenUnie is voorstander van een maximumsnelheid van 60 km op provinciale wegen.
● De ChristenUnie pleit opnieuw voor het omleiden van zwaar vrachtverkeer via de snelweg A12. Daarbij past het ontwikkelen van regionaal beleid voor het afsluiten van provinciale wegen voor doorgaand zwaar vrachtverkeer.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug blijft actief meewerken aan het realiseren van verkeerslessen op basisscholen en bij instellingen en stimuleert dat scholen zich aansluiten bij het verkeersveiligheidslabel
Automobiliteit
● Venstertijden. Voor het toeleveren van winkels in de centrumgebieden in Utrechtse Heuvelrug gelden venstertijden buiten de drukke winkeluren. Deze venstertijden zijn ook buiten de tijden dat kinderen van en naar school gaan zodat kinderen veilig lopend of op de fiets naar school kunnen. Om verduurzaming te stimuleren gelden voor emissieloze voertuigen ruimere venstertijden.
● Bereikbaarheidtoets. Bij grote bouwplannen, zoals het mariniersterrein gaan we in Utrechtse Heuvelrug een bereikbaarheidstoets hanteren, om efficiënt met mobiliteit om te gaan.
● Om achterstanden in het onderhoud te voorkomen moet de gemeente werken met actuele onderhoudsplannen voor de wegen en kunstwerken (viaducten). Bij onderhoud overlegt de gemeente met externe partijen op het gebied van kabels en leidingen zodat de weg maar een keer ‘open’ hoeft.
● Per dag rijden diverse pakketdiensten vele kilometers door de gemeente voor het bezorgen en ophalen van bestellingen. Het stimuleren van het afhalen van pakketjes bij afhaalpunten in wijkwinkelcentra tijdens het boodschappen doen kan de omvang van dit verkeer beperken. Ook verkent de gemeente met lokale ondernemers of een gezamenlijke bezorgservice opgezet kan worden om onnodige verkeersbewegingen te voorkomen.