Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Huisvesting

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 12:45
Nederlandse wijk
Wonen
● Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar inwoners bij betrokken moeten worden. Via de omgevingstafel worden partijen bij bouwinitiatieven bij elkaar gebracht. Het zou goed zijn om daarin ook aandacht te hebben voor toekomstige bewoners.
● Het is verder belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals wegen, fietspaden, openbaar vervoer en snel internet.
Beschikbare woningen
● Er blijft verdere behoefte aan met name sociale en middeldure woningen voor zowel starters als senioren. Daarom worden jaarlijks inbreidingslocaties waar het nader onderzoek voltooid is aan de raad voorgelegd. Doel is om in de komende raadsperiode nog te komen tot een extra planvoorraad van 300 tot 500 sociale en middeldure woningen.
● Waar dit ruimtelijk in de omgeving inpasbaar is kan tot maximaal zes hoog worden gebouwd.
● Strategisch bouwen. Om groene ruimte buiten én binnen de dorpen te behouden, blijven we inzetten op slimme verdichting in de dorpen. Tegelijk onderkennen we dat de woningbouwopgave zo groot is, dat aan bouwen op landbouwgrond niet valt te ontkomen. Conform de ladder duurzame verstedelijking staan we dat beperkt toe. Aan de randen van de dorpen in de Utrechtse Heuvelrug biedt dat mogelijkheden om aantrekkelijke woonlandschappen tot stand te brengen in combinatie met substantiële natuurontwikkeling. Denk daarbij aan de wijk Kerckebosch in Zeist.
● Vastgoed is bij uitstek een product om het uitgangspunt van een circulaire economie op toe te passen. Uitgangspunt is daarbij hergebruik van leegstaande gebouwen. Bij vastgoed dat niet wordt gebruikt (lege kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen, vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende boeren) wordt zo snel mogelijk gekeken naar een nieuwe maatschappelijk aanvaardbare (woon) bestemming. In een deel van de ruimtevraag voor wonen kan worden voorzien door hergebruik, verplaatsing, transformatie of sloop en nieuwbouw. We willen dit stimuleren door de overdrachtsbelasting voor beleggers bij transformatie af te schaffen.
● We willen de transformatie van kantoorgebouwen en leegstaande winkels buiten (vooral buiten het kernwinkelgebied) naar woningen bevorderen. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van omgevingsplannen.
● Leegstaand gemeentelijk vastgoed wordt in samenspraak met de gemeente beschikbaar gesteld als startup co-working spaces die met behulp van collectieve huurovereenkomsten aantrekkelijk zijn voor startups om te gebruiken.
● Het denken in hergebruik, enz vraagt om het behoud van waardevolle grondstoffen. Met medewerking van architecten, aannemers, sloopbedrijven en groenbedrijven is heel veel mogelijk in verkorting van de ketens, besparing van CO2, import van hardhout, enz tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
● Om extra mobiliteit als gevolg van de bebouwing van het Mariniersterrein in Doorn zoveel mogelijk te voorkomen zijn maatregelen nodig. De locatie moet goed per fiets en OV bereikbaar zijn. Voor de OV-ontsluiting geldt dat uiterlijk op het moment van besluitvorming al gegarandeerd kan worden dat die goede OV-ontsluiting tot stand zal komen, zodat de extra automobiliteit uit deze locatie minimaal is.
● Doorstromen alstublieft: Er komen verhuiscoaches en zo mogelijk doorstroompremies om mensen van een relatief ruim huis naar een meer passende woning te begeleiden. Het geven van voorrang bij verhuizen naar een kleiner huis uit de voorraad van Heuvelrug Wonen is een goede (eerste) stap.
● We zijn voor een woonverplichting bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht worden door investeerders om (te) duur te verhuren).
●       Bescherm huurders en particuliere kopers beter. We willen (als na onderzoek blijkt dat dat nodig is) dat Utrechtse Heuvelrug een verhuurvergunning invoert. Hiermee kunnen huisjesmelkers, malafide verhuurders en bemiddelingsbureaus effectief worden bestreden en vooral studenten en arbeidsmigranten beter worden beschermd tegen wanpraktijken. Daarnaast voeren we in Utrechtse Heuvelrug de opkoopbescherming van bestaande betaalbare koopwoningen snel in, ter bescherming tegen buy-to-let. De koper wordt verplicht te gaan wonen in de woning die hij koopt, niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw. Daarmee reguleert de gemeente meteen ook de toeristische verhuur beter.
Ouderen
● In Utrechtse Heuvelrug mogen er geen belemmeringen zijn voor collectieve woonvormen voor senioren (‘krasse knarrenhofjes’) en gemengd wonen.
● Een vast te stellen percentage van de nieuw te bouwen woningen in Utrechtse Heuvelrug reserveren we voor passende woonvormen voor ouderen. Bovendien wordt toegankelijkheid standaard meegenomen bij nieuwbouw, zodat alle nieuwe woningen levensloopbestendig zijn.
● Dit kan niet zonder een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving neemt de gemeente weg. Woningcorporaties grijpen renovaties aan om woningen levensloopbestendig te maken.
Betaalbare woningen, ook voor jongeren
● Betaalbaar starten: Starters moeten inonze gemeente hun wooncarrière kunnen beginnen. We willen de schaarste eerlijk verdelen en een deel van de te bouwen en vrijkomende sociale huurwoningen reserveren voor starters, die op hun beurt doorstromen zodra hun inkomensniveau dat toelaat.
● In Utrechtse Heuvelrug onderzoeken we de mogelijkheden voor ‘duo-wonen’: Jongeren en senioren delen een te grote (senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n).
Woningcorporaties
● Ruim baan voor woningcorporaties. Naast betaalbare koopwoningen, zijn er vooral meer sociale en (lage) middeldure huurwoningen nodig waaronder appartementen en studio’s voor starters en gescheiden gezinnen.
● De gemeente zorgt samen met de wooncorporaties voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor speciale doelgroepen (ambulante cliënten beschermd wonen, statushouders, tienermoeders, arbeidsmigranten.)
● De gemeente besteedt in de prestatieafspraken met de woningcorporaties aandacht aan:
o de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen,
o de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector,
o aantal nieuw te bouwen woningen,
o verduurzaming van bestaande woningen
o duurzaamheid als norm bij nieuwbouw,
o aantal te vestigen statushouders en andere doelgroepen zoals mensen vanuit de beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding