Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Landbouw

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst.

Concrete voorstellen

  • Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage leveren aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
  • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud en toerisme.
  • De gemeente stimuleert met gericht beleid plaatsing van zonnepanelen of windturbines door landbouwbedrijven.
  • Om verloedering tegen te gaan, ontwikkelt de gemeente beleid voor Vrijkomende Agrarische gebouwen (VAB). Bijvoorbeeld door het inrichten van een sloopbank (zie voorbeeld gemeente Someren, www.someren.nl)
  • De productie en verkoop van streekproducten wordt gestimuleerd.
  • Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.
  • De gemeente stimuleert in overleg met de agrarische organisaties dat meer natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet.
  • Het buitengebied moeten we vooral gebruiken voor agrariërs.