Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Betrouwbare overheid

Laatst gewijzigd op: 29-12-2021 10:47

Samenwerking

De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door
● Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Utrechtse Heuvelrug
● Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
● Te streven naar een raadsprogramma met duidelijke afspraken maar met ook voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op het beleid uit te oefenen.
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
● In 2021 draagt de gemeente 10 jaar de titel Fairtrade Gemeente. Nu willen we een stap verder gaan.Wij willen dat onze gemeente de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met 17 afgesproken wereldwijde doelen op het gebied van klimaat, armoede en onderwijs, integreert in al het beleid.
De gemeente, dat zijn we samen
● We gaan, vanuit vertrouwen, actief werk maken van ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan geven dat je, bijvoorbeeld als wijk of als dorp een voorziening zelf in stand wilt en kunt houden.
● We willen dat continue burgerparticipatie een vanzelfsprekende en grote plaats inneemt bij de (invoering van de) Omgevingswet en vormgeving van de energietransitie.
Lokale Media
● De ChristenUnie wil onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal mediafonds, zodat de lokale nieuwsvoorziening kan worden ondersteund. Hierbij willen we de provincie ook betrekken vanuit hun rol als hoeders voor de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur.
● De verdere versterking van de samenwerking tussen radio Regio 90 met SlotstadRTV en RTV De Bilt verdient ondersteuning vanuit de gemeente en de samenleving.
Discriminatie en racisme
● Van etnisch profileren mag in Utrechtse Heuvelrug geen sprake zijn.
● Medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie moeten over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van onbewuste vooroordelen, discriminatie, antisemitisme en racisme beschikken. Daarom volgen zij een training die bijdraagt aan intercultureel vakmanschap.
● De ambtelijke organisatie in Utrechtse Heuvelrug weerspiegelt onze samenleving. Daarom zorgt de gemeente ook voor intern diversiteitsbeleid.
Aandachtspunten bij digitalisering
• gezondheidseffecten van straling
• gewaarborgde privacy
• vermijden van monopolie situaties van aanbieders van digitale diensten
Samenwerkingsverbanden
● We steunen (het wettelijk mogelijk maken van) initiatieven die kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken, zoals het inzetten van raadsrapporteurs.
● De raad maakt afspraken over hoe WGR en en andere samenwerkingsverbanden vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.