Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Inkomen en armoedebestrijding

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 12:45
Bedelen
Meedoen op de arbeidsmarkt
● De ChristenUnie in Utrechtse Heuvelrug zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven.
● De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.
● Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen mensen niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op uitkering.
● In Utrechtse Heuvelrug zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid.
Aan het werk
● De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs in de dorpen en de regio actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.
● Er zijn positieve resultaten van mentorprojecten, JobHulpMaatjes, meester-gezel-constructies en coachingstrajecten, waarbij vrijwilligers werkzoekenden ondersteunen of waarbij ondernemers als een mentor startende ZZP-ers op weg helpen.
● Het is vanzelfsprekend dat mensen met een beperking ook de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en maakt bedrijven enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen. Een optie is extra aandacht en begeleiding op de werkvloer door een coach of een collega die kennis heeft van de problemen die ze dagelijks ervaren. Dit zorgt voor meer begrip van collega’s en meer werkplezier bij de werknemer. Het is belangrijk dat UWV en gemeenten deze ondersteuning inkopen / aanbieden. Daarbij zijn we alert op misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen.
● Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen worden gestimuleerd. Daarnaast kan vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving, zeker voor het welbevinden van een inwoner, heel waardevol zijn. Onder andere de sociale onderneming BIGA groep heeft specifieke deskundigheid op deze gebieden. De samenwerking daarmee wordt met kracht voortgezet.
● De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet zijn als het gaat om het vragen van een tegenprestatie. Het is belangrijk een tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij de eigen kennis en talenten van mensen. De tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk en ook mantelzorg geldt als tegenprestatie.
● De ChristenUnie wil dat er aparte aandacht is voor re-integratie van 55-plussers omdat deze groep aan andere aanpak vraagt. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten, inzet als coaches of leermeesters) bieden, worden beloond.
● De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen.
Nieuwkomers en arbeidsmigranten
● Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor meer mogelijkheden.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe inburgeringswet en de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.
● Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij maken deel uit van onze lokale economie, maar vormen een kwetsbare doelgroep. Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting, mensenhandel, slechte woonomstandigheden en door de taalbarrière is het moeilijk deel uit te maken van onze Utrechtse Heuvelrugse samenleving. De ChristenUnie is voorstander van lokaal beleid dat bijdraagt aan integratie en dat het risico op uitbuiting, dakloosheid en overlast beperkt.
● Waar dit in het belang van de arbeidsmigranten wenselijk is, sluit de gemeente Utrechtse Heuvelrug een convenant met betrokken werkgevers, dan wel uitzendbureaus, waarin afspraken staan over inschrijving BRP, huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en plichten van arbeidsmigranten.
● In de Utrechtse Heuvelrug controleert de gemeente regelmatig huisvesting en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Ook om mensenhandel op het spoor te komen.
Armoede en preventie
● Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat doorbreken.
● Armoederegelingen zijn bedoeld om mensen en gezinnen te helpen. Optimaal gebruik van die regelingen, schuldenaanpak en voorkoming van administratieve rompslomp vraagt om een gezinsaanpak (als onderdeel van één gezin, één plan en één regisseur). Deze regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: werk en opleiding, maar ook goed in je vel zitten (psychische en fysieke gezondheid) zijn belangrijke factoren.
● Ook voor jongeren is “grip op geld” beschikbaar. Omgaan met financiën maakt onderdeel uit van het preventieve programma van de gemeente.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug sluit zich aan bij de Alliantie Kinderarmoede en zet in op het (nog beter) ondersteunen van het aantal kinderen in bijstand situaties en kinderen in “werkende armen” gezinnen.
● De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat zij betalingsachterstanden tijdig melden en gezamenlijk actief hulp te bieden, zodat (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt voorkomen, zeker bij gezinnen met kinderen.
● Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kosten geld. De gemeente zorgt dat ook de minima in Utrechtse Heuvelrug mee kunnen doen en profiteren van een lagere energierekening.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug kijkt kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
● O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het sociaal dorpsteam.
● Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.
Schulden
● We zijn blij met het project ‘Vroeg in actie’ en de schuldhulp van Schuldhulpmaatje en Humanitas.
● In Utrechtse Heuvelrug maken we een plan waarbij werkgevers die te maken hebben met werknemers in schulden, in samenwerking met de gemeente hun werknemer kunnen ondersteunen.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt ook werk van de ondersteuning van ondernemers en ZZP-ers met schulden, door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te bieden.