Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Veiligheid

Laatst gewijzigd op: 29-12-2021 18:48
Vader met baby
Een veilige samenleving
● Het veiligheidsbeleid op basis van regionale en lokale veiligheidsplannen wordt voortgezet.
● Er wordt blijvend ingezet op beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagenten
● De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie.
● In wijken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt een groepsaanpak opgesteld in overleg met het Zorg- en Veiligheidshuis . Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken betrokken om de overlast terug te dringen.
● Cameratoezicht is een goed middel, de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen.
● Zolang er geen landelijk dan wel regionaal vuurwerkverbod is, wordt jaarlijks het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid.
● Er is in Utrechtse Heuvelrug ruimte voor organisaties als Stichting Exodus die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden.
● We hebben oog voor de onderliggende psychische of sociale problemen van overlast gevende mensen en zetten daar interventies op in.
Drugs en drank
● De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezicht- capaciteit voor de Drank- en Horecawet.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug zet zich samen met maatschappelijke partners in voor de preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van ouders/volwassenen.
Prostitutie
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.
● Mochten er seksinrichtingen in onze gemeente komen: Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats, ook om prostituees te kunnen benaderen om hen te bewegen met behulp van een uitstapprogramma, het werk in de prostitutie achter zich te laten.
● Zelfstandig thuiswerkende prostituees zijn vergunningplichtig.
● Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.
● Sociale dorpsteams/professionals moeten alert zijn om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over handhaving, melding en begeleiding.
Mensenhandel en uitbuiting
● We willen dat onze gemeente zich, in samenwerking met andere gemeenten in de regio, actief inzet voor beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van criminaliteit. Op die manier voorkomen we een waterbedeffect tussen gemeenten en zijn we beter in staat mensenhandel te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.
Radicalisering
● In Utrechtse Heuvelrug is er aandacht in het veiligheidsbeleid om, in samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen, radicalisering tegen te gaan.
Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld
● De ChristenUnie is er voorstander van de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk is, in te zetten.
Veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld
● De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis Utrecht
● Ouderenmishandeling krijgt de komende periode meer aandacht. Hiervoor overlegt de gemeente met mantelzorg- en ouderenorganisaties.