Voorstel om project voorlezen te financieren aangenomen

voorlezen nijntje.jpgdonderdag 15 februari 2024

“Weet u het nog? Een meester of juf die vroeger op school knap kon vertellen of voorlezen?” Met dat voorbeeld begon de ChristenUnie-fractie om in de Raad een lans te breken voor het opnieuw meebetalen aan het project “Voorleesexpress”. Het project wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers die een half jaar lang bij gezinnen thuis gaan voorlezen aan de kinderen met een (dreigende) taalachterstand. Neveneffect van voorlezen is het bereiken van een grotere woordenschat bij kinderen en belangstelling voor lezen bij de ouders. Het voorstel dit project blijvend te financieren werd unaniem aangenomen.

Het project is vooral bedoeld voor gezinnen met taalarmoede en laaggeletterdheid. Die zaken zijn een ernstige belemmering om volwaardig in de samenleving mee te doen. Het bereiken van deze doelen vraagt om een meerjarige en structurele financiering. Vanwege bezuinigingen moest structurele financiering van dit project in 2019 worden stopgezet. We dienden samen met anderen een amendement in dat tot doel had om voor 2024 € 15.000,- vanuit de gemeente ter beschikking te stellen en te zoeken naar verdere structurele financiering. Het was hartverwarmend om te zien dat de oproep van de nieuwe directeur van de bibliotheek Zout, mevrouw M. Overmeyer, in de Raad om hier actie op te ondernemen werd gehonoreerd. Het amendement van de CU werd mede ingediend door de fracties van OPEN, D66, CDA, SGP en VVD. Bij de stemming stemden ook de fracties van BVH en Partij voor de Dieren voor en werd het amendement met algemene stemmen aangenomen.

« Terug