De Woonzorgvisie is er, nu moeten we bouwen!

Planning woningbouw.jpgwoensdag 29 mei 2024

In een historische raadsvergadering van 27 mei heeft de gemeenteraad de Woonzorgvisie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor 2024-2029 vastgesteld. Maar liefst 35 amendementen en moties waren nodig om tot dit besluit te komen.
De Woonzorgvisie richt zich op het creëren van een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad. De visie is bedoeld om een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevolking te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat er voldoende passende huisvesting is voor zowel senioren als starters.

Belangrijk onderdeel van de Woonzorgvisie is de doelstelling van het aantal te bouwen woningen. De gemeente streeft ernaar jaarlijks 160-180 nieuwe woningen te realiseren. Dit is nodig om de vitaliteit van de dorpen te behouden en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Een deel van de raad (waaronder de ChristenUnie) had graag gezien dat er meer woningen worden gerealiseerd. Maar de amendementen hiervoor hebben het niet gehaald, met uitzondering van een amendement van de SGP, ChristenUnie en de VVD, waarin voorzien wordt in 50 extra woningen om de basisschool in Overberg in stand te houden.  

Een ander belangrijk uitgangspunt van de woonzorgvisie is de verdeling voor het soort woningen in nieuwbouwprojecten: minimaal 30% sociale huurwoningen, minimaal 40% middenhuur en/of betaalbare koopwoningen, maximaal 30% dure koop en/of huurwoningen. Als projecten daar niet aan voldoen kan er een bijdrage gevraagd worden aan een nog op te richten fonds, dat de bouw van sociale huurwoningen financieel zal ondersteunen. 

Gezien de dubbele vergrijzing en de verschuiving naar extramurale zorg (zorg aan huis) benadrukt de Woonzorgvisie het belang van voldoende aanbod van seniorenwoningen. Dit moet helpen senioren langer zelfstandig te laten wonen. Senioren willen vaak binnen hun eigen dorp verhuizen naar een woning die dichter bij voorzieningen ligt en voldoende ruim is. De visie omvat ook het inkopen van voldoende zorg en ondersteuning om mensen met een zorgvraag zelfstandig thuis te laten wonen, in lijn met de rijksopgave.

We zijn nu halverwege de huidige raadsperiode. Verkiezingsbeloften moeten nu omgezet zijn in visiedocumenten, en die moeten weer leiden tot uitvoering. Qua timing lopen we niet voorop. Andere gemeenten hadden hun Woonzorgvisie sneller voor elkaar. En nu komt het er op aan wat we gaan doen. Het verleden is in dit opzicht geen waarborg voor een goede afloop. Want de afgelopen jaren is er veel te weinig gebouwd in de Utrechtse Heuvelrug en dat geldt met name voor het segment sociale huurwoningen. De praktijk is weerbarstig en een goed voorbeeld daarvan is het voorstel van het college om 88 flexwoningen te bouwen aan de Mariniersweg 3 in Doorn, het huidige golfterrein van de DCG (Doornse Golf Club). Leden van de DCG en omwonenden gaven in een avond van de raad op 23 mei massaal hun blijk van afkeuring. In een raadzaal met een volledig gevulde publieke tribune had een vijftal insprekers zoveel tijd nodig dat het college niet eens aan het woord gekomen is om het voorstel toe te lichten. Ik voorzie dat het plan voor de nieuwe wijk rond het NS station Driebergen-Zeist eenzelfde lot beschoren is. Het is aan de politiek om in deze zaken de juiste afwegingen te maken en een goede balans te vinden tussen de noodzaak voor het bouwen nieuwe woningen enerzijds en het belang van omwonenden en de natuur anderzijds. De ChristenUnie staat voor een zorgvuldige afweging van belangen, waarbij we niet met de rug naar de toekomst staan. De Woonzorgvisie is er, maar nu moeten we gaan bouwen!

« Terug